top of page
Top

PUBLICATION LIST

High-profile
Highligted Findings

Highlighted Findings

 1. "Hydrogen-Bond-Bridged Intermediate for Perovskite Solar Cells with Enhanced Efficiency and Stability", Fengzhu Li, Xiang Deng, Zhangsheng Shi, Shengfan Wu, Zixin Zeng, Deng Wang, Yang Li, Feng Qi, Zhuomin Zhang, Zhengbao Yang, Sei-Hum Jang, Francis R. Lin, Sai‐Wing Tsang, Xian-Kai Chen, Alex K.-Y. Jen, Nat. Photonics., 2023Link

 2. “Suppressed Recombination Loss in Organic Photovoltaics Adopting a Planar–Mixed Heterojunction Architecture”, Kui Jiang, Jie Zhang, Cheng Zhong, Francis R. Lin, Feng Qi, Qian Li, Zhengxing Peng, Werner Kaminsky, Sei-Hum Jang, Jianwei Yu, Xiang Deng, Huawei Hu, Dong Shen, Feng Gao, Harald Ade, Min Xiao, Chunfeng Zhang, Alex K.-Y. Jen, Nat. Energy, 2022Link

 3. "Advances and Challenges in Understanding the Microscopic Structure–Property–Performance Relationship in Perovskite Solar Cells", Yuanyuan Zhou, Laura M. Herz, Alex K.-Y. Jen, Michael Saliba, Nat. Energy, 2022, 7, 794. Link

 4. "Importance of Structural Hinderance in Performance–Stability Equilibrium of Organic Photovoltaics", Baobing Fan, Wei Gao, Xuanhao Wu, Xinxin Xia, Yue Wu, Francis R. Lin, Qunping Fan, Xinhui Lu, Wen Jung Li, Wei Ma, Alex K.-Y. Jen, Nature Commun., 2022, 13, 5946. Link

 5. "Renewed Prospects for Organic Photovoltaics", Guichuan Zhang, Francis R. Lin, Feng Qi, Thomas Heumüller, Andreas Distler, Hans-Joachim Egelhaaf, Ning Li, Philip C. Y. Chow, Christoph J. Brabec, Alex K.-Y. Jen, Hin-Lap Yip, Chem. Rev., 2022, 122, 14180. Link

 6. "Dilution Effect for Highly Efficient Multiple-Component Organic Solar Cells", Lijian Zuo, Sae Byeok Jo, Yaokai Li, Yuhuan Meng, Ryan J. Stoddard, Yun Liu, Francis Lin, Xueliang Shi, Feng Liu, Hugh W. Hillhouse, David S. Ginger, Hongzheng Chen, Alex K.-Y. Jen, Nature Nanotechnol., 2022, 17, 53. Link

 7. "Highly Efficient and Stable Perovskite Solar Cells Enabled by Low-Dimensional Perovskitoids", Jinbo Chen, Yingguo Yang, Hua Dong, Jingrui Li, Xinyi Zhu, Jie Xu, Fang Pan, Fang Yuan, Jinfei Dai, Bo Jiao, Xun Hou, Alex K.-Y. Jen, Zhaoxin Wu, Sci. Adv., 2022, 8, eabk2722. Link

 8. "2D Metal–Organic Framework for Stable Perovskite Solar Cells with Minimized Lead Leakage", Shengfan Wu, Zhen Li, Mu-Qing Li, Yingxue Diao, Francis Lin, Tiantian Liu, Jie Zhang, Peter Tieu, Wenpei Gao, Feng Qi, Xiaoqing Pan, Zhengtao Xu, Zonglong Zhu, Alex K.-Y. Jen, Nature Nanotechnol., 2020, 15, 934. Link

 9. "Designs from Single Junctions, Heterojunctions to Multijunctions for High-Performance Perovskite Solar Cells", Xin Wu, Bo Li, Zonglong Zhu, Chu-Chen Chueh, Alex. K.-Y. Jen, Chem. Soc. Rev., 2021, 50, 13090. Link

 10. "Selenium-Containing Organic Photovoltaic Materials", Baobing Fan, Francis Lin, Xin Wu, Zonglong Zhu, Alex K.-Y. Jen, Acc. Chem. Res., 2021, 54, 3906. Link

 11. "Interface Engineering in Solution-Processed Thin-Film Solar Cells", Fengzhu Li, Alex K.-Y. Jen, Acc. Mater. Res., 2022. Link

 12. "Pseudo-Bilayer Architecture Enables High-Performance Organic Solar Cells with Enhanced Exciton Diffusion Length", Kui Jiang, Jie Zhang, Zhengxing Peng, Francis Lin, Shengfan Wu, Zhen Li, Yuzhong Chen, He Yan, Harald Ade, Zonglong Zhu, Alex K.-Y. Jen, Nature Commun., 2021, 12, 468. Link

 13. "The Coupling and Competition of Crystallization and Phase Separation, Correlating Thermodynamics and Kinetics in OPV Morphology and Performances", Zaiyu Wang, Ke Gao, Yuanyuan Kan, Ming Zhang, Chaoqun Qiu, Lei Zhu, Zhe Zhao, Xiaobin Peng, Wei Feng, Zhiyuan Qian, Xiaodan Gu, Alex K.-Y. Jen, Ben Zhong Tang, Yong Cao, Yongming Zhang, Feng Liu, Nature Commun., 2021, 12, 232. Link

 14. "Water-Resistant Perovskite Nanodots Enable Robust Two-Photon Lasing in Aqueous Environment", Siqi Li, Dangyuan Lei, Wei Ren, Xuyun Guo, Shengfan Wu, Ye Zhu, Andrey L. Rogach, Manish Chhowalla, Alex K.-Y. Jen, Nature Commun., 2020, 11, 1192. Link

 15. "Highly Efficient All-inorganic Perovskite Solar Cells with Suppressed Non-radiative Recombination by a Lewis Base", Jing Wang, Jie Zhang, Yingzhi Zhou, Hongbin Liu, Qifan Xue, Xiaosong Li, Chu-Chen Chueh, Hin-Lap Yip, Zonglong Zhu, Alex K. Y. Jen, Nature Commun., 2020, 11, 177. Link

 16. "Non-Fullerene Acceptors for Organic Solar Cells”, Cenqi Yan, Stephen Barlow, Zhaohui Wang, He Yan, Alex K.-Y. Jen, Seth R. Marder, Xiaowei Zhan, Nature Review Mater., 2018, 3, 18003. Link

 17. "The Role of Spin in the Kinetic Control of Recombination in Organic Photovoltaics", Akshay Rao, Philip C. Y. Chow, Simon Gélinas, Cody W. Schlenker, Chang-Zhi Li, Hin-Lap Yip, Alex K.-Y. Jen, David S. Ginger, Richard H. Friend, Nature, 2013, 500, 435. Link

 18. "Flexible and Twistable Non-Volatile Memory Cell Array with All Organic One Diode-One Resistor Architecture", Yongsung Ji, David F. Zeigler, Dong Su Lee, Hyejung Choi, Alex K.-Y. Jen, Heung Cho Ko, Tae-Wook Kim, Nature Commun., 2013, 4, 2707. Link

 19. "Creating Favorable Geometries for Directing Organic Photoreactions in Alkanethiolate Monolayers", Moonhee Kim, J. Nathan Hohman, Yang Cao, Kendall N. Houk, Hong Ma, Alex. K.-Y. Jen, Paul S. Weiss, Science, 2011, 331, 1312. Link

 20. "Hybrid Polymer/Sol–gel Waveguide Modulators with Exceptionally Large Electro–Optic Coefficients", Y. Enami, C. T. DeRose, D. Mathine, C. Loychik, C. Greenlee, R. A. Norwood, T. D. Kim, J. Luo, Y. Tian, A. K-Y. Jen, and N. Peyghambarian, Nature Photonics, 2007, 1, 180. Link

 21. "Terahertz All-Optical Modulation in a Silicon–Polymer Hybrid System", Michael Hochberg, Tom Baehr-Jones, Guangxi Wang, Michael Shearn, Katherine Harvard, Jingdong Luo, Baoquan Chen, Zhengwei Shi, Rhys Lawson, Phil Sullivan, Alex K. Y. Jen, Larry Dalton, Axel Scherer, Nature Mater., 2006, 5, 703. Link

 22. "Molecular Biomimetics: Nanotechnology through Biology", Mehmet Sarikaya, Candan Tamerler, Alex K.-Y. Jen, Klaus Schulten, François Baneyx, Nature Mater., 2003, 2, 577. Link

 23. "Design and Synthesis of Chromophores and Polymers for Electro-optic and Photorefractive Applications", Seth R. Marder, Bernard Kippelen, Alex K.-Y. Jen, Nasser Peyghambarian, Nature, 1997, 388, 845. Link

 24. "Prospects and Challenges for Perovskite-Organic Tandem Solar Cells", Shengfan Wu, Ming Liu, Alex K.-Y. Jen, Joule, 2023, 7, 484-502. Link

 25. "Deciphering the Roles of Ma-Based Volatile Additives for Alpha-Fapbi(3) to Enable Efficient Inverted Perovskite Solar Cells", L. Bi, Q. Fu, Z. Zeng, Y. Wang, F. R. Lin, Y. Cheng, H. L. Yip, S. W. Tsang, Alex K.-Y. Jen, J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 5920-5929. Link

 26. "Correlation of Local Isomerization Induced Lateral and Terminal Torsions with Performance and Stability of Organic Photovoltaics", B. Fan, W. Gao, R. Zhang, W. Kaminsky, F. R. Lin, X. Xia, Q. Fan, Y. Li, Y. An, Y. Wu, M. Liu, X. Lu, W. J. Li, H. L. Yip, F. Gao, Alex K.-Y. Jen, J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 5909-5919. Link

 27. "Dimer Acceptor Adopting a Flexible Linker for Efficient and Durable Organic Solar Cells", F. Qi, Y. Li, R. Zhang, F. R. Lin, K. Liu, Q. Fan, Alex K.-Y. Jen, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 2023, e202303066. Link

 28. "The Evolution and Future of Metal Halide Perovskite-Based Optoelectronic Devices", Shengfan Wu, Ziming Chen, Hin-Lap Yip, Alex K. Y. Jen, Matter, 2021, 4, 3814. Link

 29. "Highly Efficient and Stable Perovskite Solar Cells Enabled by a Fluoro-Functionalized TiO2 Inorganic Interlayer", Xiang Deng, Fengzhu Li, Quan Wang, Danjun Liu, Francis Lin, Dong Shen, Dangyuan Lei, Yung-Kang Peng, Zonglong Zhu, Alex K.-Y. Jen, Matter, 2021, 4, 1. Link

 30. "Low‐Bandgap Organic Bulk‐Heterojunction Enabled Efficient and Flexible Perovskite Solar Cells", Shengfan Wu, Zhen Li, Jie Zhang, Xin Wu, Xiang Deng, Yiming Liu, Jingkun Zhou, Chunyi Zhi, Xinge Yu, Wallace C. H. Choy, Zonglong Zhu, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2021, 33, 2105539. Link

 31. "Multi-Selenophene-Containing Narrow Bandgap Polymer Acceptors for All-Polymer Solar Cells with over 15 % Efficiency and High Reproducibility", Qunping Fan, Huiting Fu, Qiang Wu, Ziang Wu, Francis Lin, Zonglong Zhu, Jie Min, Han Young Woo, Alex K.-Y. Jen, Angew. Chem. Inter. Ed., 2021, 60, 15935. Link

 32. "Synergistical Dipole–Dipole Interaction Induced Self-Assembly of Phenoxazine-Based Hole-Transporting Materials for Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells", Ning Cai, Fengzhu Li, Yatong Chen, Ruixi Luo, Tonghui Hu, Francis Lin, Shek-Man Yiu, Danjun Liu, Dangyuan Lei, Zonglong Zhu, Alex K.-Y. Jen, Angew. Chem. Inter. Ed., 2021, 60, 20437. Link

 33. "High Efficiency (15.8%) All-Polymer Solar Cells Enabled by a Regioregular Narrow Bandgap Polymer Acceptor", Huiting Fu, Yuxiang Li, Jianwei Yu, Ziang Wu, Qunping Fan, Francis Lin, Han Young Woo, Feng Gao, Zonglong Zhu, Alex K.-Y. Jen, J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 2665. Link

 34. "Over 17% Efficiency Binary Organic Solar Cells with Photoresponses Reaching 1000 nm Enabled by Selenophene-Fused Nonfullerene Acceptors", Feng Qi, Kui Jiang, Francis Lin, Ziang Wu, Hongna Zhang, Wei Gao, Yuxiang Li, Zongwei Cai, Han Young Woo, Zonglong Zhu, Alex K.-Y. Jen, ACS Energy Lett., 2021, 6, 9. Link

 35. "Asymmetric Acceptors Enabling Organic Solar Cells to Achieve an over 17% Efficiency: Conformation Effects on Regulating Molecular Properties and Suppressing Nonradiative Energy Loss", Wei Gao, Huiting Fu, Yuxiang Li, Francis Lin, Rui Sun, Ziang Wu, Xin Wu, Cheng Zhong, Jie Min, Jingdong Luo, Han Young Woo, Zonglong Zhu, Alex K.-Y. Jen, Adv. Energy Mater., 2021, 11, 2003177. Link

 36. "Modifying Surface Termination of CsPbI3 Grain Boundaries by 2D Perovskite Layer for Efficient and Stable Photovoltaics", Tiantian Liu, Jie Zhang, Minchao Qin, Xin Wu, Fengzhu Li, Xinhui Lu, Zonglong Zhu, Alex K.-Y. Jen, Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2009515. Link

 37. "Plasmon-Induced Trap Filling at Grain Boundaries in Perovskite Solar Cells", Kai Yao, Siqi Li, Zhiliang Liu, Yiran Ying, Petr Dvořák, Linfeng Fei, Tomáš Šikola, Haitao Huang, Peter Nordlander, Alex K.-Y. Jen, Dangyuan Lei, Light: Sciences & Applications, 2021, 10, 219. Link

 38. "Low-Bandgap Porphyrins for Highly Efficient Organic Solar Cells: Materials, Morphology, and Applications", Ke Gao, Yuanyuan Kan, Xuebin Chen, Feng Liu, Bin Kan, Li Nian, Xiangjian Wan, Yongsheng Chen, Xiaobin Peng, Thomas P. Russell, Yong Cao, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2020, 32, 1906129. Link

 39. "Regulating Surface Termination for Efficient Inverted Perovskite Solar Cells with Greater Than 23% Efficiency", Fengzhu Li, Xiang Deng, Feng Qi, Zhen Li, Danjun Liu, Dong Shen, Minchao Qin, Shengfan Wu, Francis Lin, Sei-Hum Jang, Jie Zhang, Xinhui Lu, Dangyuan Lei, Chun-Sing Lee, Zonglong Zhu, Alex K.-Y. Jen, J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 20134. Link

 40. "Modulation of Defects and Interfaces through Alkylammonium Interlayer for Efficient Inverted Perovskite Solar Cells", Shengfan Wu, Jie Zhang, Zhen Li, Danjun Liu, Minchao Qin, Sin Hang Cheung, Xinhui Lu, Dangyuan Lei, Shu Kong So, Zonglong Zhu, Alex.K.-Y. Jen, Joule, 2020, 4, 1248. Link

 41. "Approaching 16% Efficiency in All-Small-Molecule Organic Solar Cells Based on Ternary Strategy with a Highly Crystalline Acceptor", Li Nian, Yuanyuan Kan, Ke Gao, Ming Zhang, Na Li, Guanqing Zhou, Sae Byeok Jo, Xueliang Shi, Francis Lin, Qikun Rong, FengLiu, Guofu Zhou, Alex K.-Y. Jen, Joule, 2020, 4, 2223. Link

 42. "Fullerene-Anchored Core-Shell ZnO Nanoparticles for Efficient and Stable Dual-Sensitized Perovskite Solar Cells", Kai Yao, Shifeng Leng, Zhiliang Liu, Linfeng Fei, Yongjian Chen, Sibo Li, Naigeng Zhou, Jie Zhang, Yun-Xiang Xu, Lang Zhou, Haitao Huang, Alex K.-Y. Jen, Joule, 2019, 3, 417. Link

 43. "Hybrid Perovskite-Organic Flexible Tandem Solar Cell Enabling Highly Efficient Electrocatalysis Overall Water Splitting", Zhen Li, Shengfan Wu, Jie Zhang, Ka Chun Lee, Hang Lei, Francis Lin, Zilong Wang, Zonglong Zhu, Alex K. Y. Jen, Adv. Energy Mater., 2020, 10, 2000361. Link

 44. "A Non-Fullerene Acceptor with Enhanced Intermolecular π-Core Interaction for High-Performance Organic Solar Cells", Francis Lin, Kui Jiang, Werner Kaminsky, Zonglong Zhu, and Alex K.-Y. Jen, J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 15246. Link

 45. "All-Inorganic CsPbI3 Quantum Dot Solar Cells with Efficiency over 16% by Defect Control", Linlin Zhang, Cuiting Kang, Guizhi Zhang, Zhenxiao Pan, Zhaoshuai Huang, Shuaihang Xu, Huashang Rao, Hongbin Liu, Shengfan Wu, Xin Wu, Xiaosong Li, Zonglong Zhu, Xinhua Zhong, Alex K.-Y. Jen, Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2005930. Link

 46. "Graphdiyne Derivative as Multifunctional Solid Additive in Binary Organic Solar Cells with 17.3% Efficiency and High Reproductivity", Le Liu, Yuanyuan Kan, Ke Gao, Jianxiao Wang, Min Zhao, Hao Chen, Chengjie Zhao, Tonggang Jiu, Alex-K.-Y. Jen, Yuliang Li, Adv. Mater., 2020, 32, 1907604. Link

 47. "Adding a Third Component with Reduced Miscibility and Higher LUMO Level Enables Efficient Ternary Organic Solar Cells", Ruijie Ma, Tao Liu, Zhenghui Luo, Ke Gao, Kai Chen, Guangye Zhang, Wei Gao, Yiqun Xiao, Tsz-Ki Lau, Qunping Fan, Yuzhong Chen, Lik-Kuen Ma, Huiliang Sun, Guilong Cai, Tao Yang, Xinhui Lu, Ergang Wang, Chuluo Yang, Alex K.-Y. Jen, He Yan, ACS Energy Lett., 2020, 5, 2711. Link

 48. "Coordination Engineering of Single-Crystal Precursor for Phase Control in Ruddlesden–Popper Perovskite Solar Cells", Yuan Qin, Hongjie Zhong, Jeremy J. Intemann, Shifeng Leng, Minghuan Cui, Chaochao Qin, Min Xiong, Feng Liu, Alex K.-Y. Jen, Kai Yao, Adv. Energy Mater., 2020, 10, 1904050. Link

 49. "Biomimetic Electrodes for Flexible Organic Solar Cells with Efficiencies over 16%", Tian-Yi Qu, Li-Jian Zuo, Jing-De Chen, Xueliang Shi, Ting Zhang, Ling Li, Kong-Chao Shen, Hao Ren, Shu Wang, Feng-Ming Xie, Yan-Qing Li, Alex K.-Y. Jen, Jian-Xin Tang, Adv. Optical Mater., 2020, 8, 2000669. Link

 50. "Dopant-Free Crossconjugated Hole-Transporting Polymers for Highly Efficient Perovskite Solar Cells", Xianglang Sun, Xiang Deng, Zhen Li, Bijin Xiong, Cheng Zhong, Zonglong Zhu, Zhong'an Li, Alex K.-Y. Jen, Adv. Sci., 2020, 7, 1903331. Link

 51. "Recent Advances in Molecular Design of Functional Conjugated Polymers for High-Performance Polymer Solar Cells", Zhong’an Li, Chu-Chen Chueh, Alex K.-Y. Jen, Prog. Polym. Sci., 2019, 99, 101175. Link

 52. "Cationic Polyelectrolyte for Anionic Cyanines: An Efficient Way to Translate Molecular Properties into Material Properties", Zhong’an Li, Akbar A. Syed, Peng Zhao, Jeffrey C. Yang, Rajesh Sharma, Trenton R. Ensley, Jonathan D. Matichak, Iryna Davydenko, Sei-Hum Jang, David J. Hagan, Seth R. Marder, Eric W. Van Stryland, Alex K.-Y. Jen, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 17331. Link

 53. "Long-Lived, Non-Geminate, Radiative Recombination of Photogenerated Charges in a Polymer/Small-Molecule Acceptor Photovoltaic Blend", Mark E. Ziffer, Sae Byeok Jo, Hongliang Zhong, Long Ye, Hongbin Liu, Francis Lin, Jie Zhang, Xiaosong Li, Harald W. Ade, Alex K.-Y. Jen, David S. Ginger, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 9996. Link

 54. "Dithienopicenocarbazole-Based Acceptors for Efficient Organic Solar Cells with Optoelectronic Response over 1000 nm and an Extremely Low Energy Loss", Zhaoyang Yao, Xunfan Liao, Ke Gao, Francis Lin, Xiaobao Xu, Xueliang Shi, Lijian Zuo, Feng Liu, Yiwang Chen, Alex K.-Y. Jen, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 2054-2057. Link

 55. "A Dopant-Free Hole-Transporting Material with a C3h Symmetrical Truxene Core for Highly Efficient Perovskite Solar Cells", Chuyi Huang, Weifei Fu, Chang-Zhi Li, Zhongqiang Zhang, Weiming Qiu, Minmin Shi, Paul Heremans, Alex K.-Y. Jen, Hongzheng Chen, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 2528. Link

 56. "Rational Design of Dipolar Chromophore with Intrinsic Radical Character as an Efficient Dopant-free Hole-Transporting Material for Perovskite Solar Cells", Zhong’an Li, Zonglong Zhu, Chu-Chen Chueh, Sae Byeok Jo, Jingdong Luo, Sei-Hum Jang, Alex K.-Y. Jen, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 11833. Link

 57. "Facile Incorporation of Pd(PPh3)2Hal Substituents into Polymethines, Merocyanines, and Perylene Diimides as a Means of Suppressing Intermolecular Interactions", Iryna Davydenko, Stephen Barlow, Rajesh Sharma, Sepehr Benis, Janos Simon, Taylor G. Allen, Matthew W. Cooper, Victor Khrustalev, Evgheni V. Jucov, Raúl Castañeda, Carlos Ordonez, Zhong’an Li, San-Hui Chi, Sei-Hum Jang, Timothy C. Parker, Tatiana V. Timofeeva, Joseph W. Perry, Alex K.-Y. Jen, David J. Hagan, Eric W. Van Stryland, Seth R. Marder, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 10112. Link

 58. "Supramolecular Assembly of Complementary Cyanine Salt J-Aggregates", Zhong’an Li, Sukrit Mukhopadhyay, Sei-Hum Jang, Jean-Luc Brédas, Alex K.-Y. Jen, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 11920. Link

 59. "Influence of Regio- and Chemo-selectivity on the Properties of Fluoro-Substituted Thienothiophene and Benzodithiophene Copolymers", Hongliang Zhong, Chang-Zhi Li, Joshua Carpenter, Harald Ade, Alex K.-Y. Jen, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 7616. Link

 60. "Crystalline Co-assemblies of Functional Fullerenes in Methanol with Enhanced Charge Transport", Jianyuan Zhang, Chang-Zhi Li, Spencer T. Williams, Shengqiang Liu, Ting Zhao, Alex K.-Y. Jen, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 2167. Link

 61. "Tailor-Making Low-Cost Spiro[fluorene-9,9′-xanthene]-Based 3D Oligomers for Perovskite Solar Cells", Bo Xu, Jinbao Zhang, Yong Hua, Peng Liu, Linqin Wang, Changqing Ruan, Yuanyuan Li, Gerrit Boschloo, Erik M.J. Johansson, Lars Kloo, Anders Hagfeldt, Alex K.-Y. Jen, Licheng Sun, Chem, 2017, 2, 676. Link

 62. "Ternary Non-Fullerene Polymer Solar Cells with 13.51% Efficiency and a Record- High Fill Factor of 78.13%", Li Nian, Yuanyuan Kan, Haitao Wang, Ke Gao, Bo Xu, Qikun Rong, Rong Wang, Jing Wang, Feng Liu, Junwu Chen, Guofu Zhou, Thomas P. Russell, Alex K.-Y. Jen, Energy & Environ. Sci., 2018, 11, 3392. Link

 63. "Interfacial Engineering of Wide-Bandgap Perovskites for Efficient Perovskite/CZTSSe Tandem Solar Cells", Deng Wang, Hongling Guo, Xin Wu, Xiang Deng, Fengzhu Li, Zhen Li, Francis Lin, Zonglong Zhu, Yi Zhang, Baomin Xu, Alex K.-Y. Jen, Dangyuan Lei, Adv. Funct. Mater.2022, 32, 2107359Link

 64. "Organic Semiconductors at the University of Washington: Advancements in Materials Design and Synthesis and toward Industrial Scale Production", Yunping Huang, Delwin L. Elder, Alvin L. Kwiram, Samson A. Jenekhe, Alex K. Y. Jen, Larry R. Dalton, Christine K. Luscombe, Adv. Mater., 2019, 31, 1904239. Link

 65. "A 0D/3D Heterostructured All‐Inorganic Halide Perovskite Solar Cell with High Performance and Enhanced Phase Stability" Fujin Bai, Jie Zhang, Yufei Yuan, Hongbin Liu, Xiaosong Li, Chu-Chen Chueh, He Yan, Zonglong Zhu, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2019, 1904735. Link

 66. "Boosting the Performance of Environmentally Friendly Quantum Dot-Sensitized Solar Cells over 13% Efficiency by Dual Sensitizers with Cascade Energy Structure", Zhenxiao Pan, Liang Yue, Huashang Rao, Jie Zhang, Xinhua Zhong, Zonglong Zhu, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2019, 1903696. Link

 67. "Over 12% Efficiency Nonfullerene All-Small-Molecule Organic Solar Cells with Sequentially Evolved Multilength Scale Morphologies", Ke Gao, Sae Byeok Jo, Xueliang Shi, Li Nian, Ming Zhang, Yuanyuan Kan, Francis Lin,Bin Kan, Bo Xu, Qikun Rong, Lingling Shui, Feng Liu, Xiaobin Peng, Guofu Zhou, Yong Cao, Alex K.-Y. Jen, Adv Mater., 2019, 31, 1807842. Link

 68. "Highly efficient semitransparent solar cells with selective absorption and tandem architecture", Lijian Zuo, Xueliang Shi, Weifei Fu, Alex K.-Y. Jen, Adv Mater., 2019, 1901683. Link

 69. "Near-Infrared Electron Acceptors with Fluorinated Regioisomeric Backbone for Highly Efficient Polymer Solar Cells", Fang-Xiao Chen, Jing-Qi Xu, Zhi-Xi Liu, Ming Chen, Ruoxi Xia, Yongchao Yang, Tsz-Ki Lau, Yingzhu Zhang, Xinhui Lu, Hin-Lap Yip, Alex K.-Y. Jen, Hongzheng Chen, Chang-Zhi Li, Adv. Mater., 2018, 30, 1803769. Link

 70. "Intensive Exposure of Functional Rings of a Polymeric Hole-Transporting Material Enables Efficient Perovskite Solar Cells", Luozheng Zhang, Chang Liu, Jie Zhang, Xiangnan Li, Chun Cheng, Yanqing Tian, Alex K.-Y. Jen, Baomin Xu, Adv. Mater., 2018, 30, 1804028. Link

 71. "Toward Perovskite Solar Cell Commercialization: A Perspective and Research Roadmap Based on Interfacial Engineering", Adharsh Rajagopal, Kai Yao, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2018, 30, 1800455. Link

 72. "Tackling Energy Loss for High-Efficiency Organic Solar Cells with Integrated Multiple Strategies", Lijian Zuo, Xueliang Shi, Sae Byeok Jo, Yun Liu, Fracis Lin, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2018, 30, 1706816. Link

 73. "Realizing Efficient Lead-Free Formamidinium Tin Triiodide Perovskite Solar Cells via a Sequential Deposition Route", Zonglong Zhu, Chu-Chen Chueh, Nan Li, Chengyi Mao, Alex K.-Y. Jen, Adv Mater., 2018, 30, 1703800. Link

 74. "Ideal Bandgap Organic–Inorganic Hybrid Perovskite Solar Cells", Zhibin Yang, Adharsh Rajagopal, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2017, 29, 1704418. Link

 75. "Highly Efficient Porphyrin-Based OPV/Perovskite Hybrid Solar Cells with Extended Photoresponse and High Fill Factor", Ke Gao, Zonglong Zhu, Bo Xu, Sae Byeok Jo, Yuanyuan Kan, Xiaobin Peng, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2017, 29, 1703980. Link

 76. "High-Efficiency Nonfullerene Organic Solar Cells with a Parallel Tandem Configuration", Lijian Zuo, Jiangsheng Yu, Xueliang Shi, Francis Lin, Weihua Tang, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2017, 29, 1702547. Link

 77. "Highly Efficient Perovskite–Perovskite Tandem Solar Cells Reaching 80% of the Theoretical Limit in Photovoltage", Adharsh Rajagopal, Zhibin Yang, Sae Byeok Jo, Ian L. Braly, Po-Wei Liang, Hugh W. Hillhouse, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2017, 29, 1702140. Link

 78. "SrCl2 Derived Perovskite Facilitating a High Efficiency of 16% in Hole-Conductor-Free Fully Printable Mesoscopic Perovskite Solar Cells", Hua Zhang, Huan Wang, Spencer T. Williams, Dehua Xiong, Wenjun Zhang, Chu-Chen Chueh, Wei Chen, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2017, 29, 1606608. Link

 79. "Toward All Room-Temperature, Solution-Processed, High-Performance Planar Perovskite Solar Cells: A New Scheme of Pyridine-Promoted Perovskite Formation", Hong Zhang, Jiaqi Cheng, Dan Li, Francis Lin, Jian Mao, Chunjun Liang, Alex K.-Y. Jen, Michael Grätzel, Wallace C. H. Choy, Adv. Mater., 2017, 29, 1604695. Link

 80. "CuGaO2: A Promising Inorganic Hole-Transporting Material for Highly Efficient and Stable Perovskite Solar Cells", Hua Zhang, Huan Wang, Wei Chen, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2017, 29, 1604984. Link

 81. "Rigidifying Nonplanar Perylene Diimides by Ring Fusion Toward Geometry-Tunable Acceptors for High-Performance Fullerene-Free Solar Cells", Hongliang Zhong, Chen-Hao Wu, Chang-Zhi Li, Joshua Carpenter, Chu-Chen Chueh, Jung-Yao Chen, Harald Ade, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2016, 28, 951. Link

 82. "Highly Sensitive Built-In Strain Sensors for Polymer Composites: Fluorescence Turn-On Response through Mechanochemical Activation", Zhong'an Li, Ryan Toivola, Feizhi Ding, Jeffrey Yang, Po-Ni Lai, Tucker Howie, Gary Georgeson, Sei-Hum Jang, Xiaosong Li, Brian D. Flinn, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2016, 28, 6592. Link

 83. "Highly Efficient Organic Solar Cells with Improved Vertical Donor-Acceptor Compositional Gradient via an Inverted Off-Center Spinning Method", Jiang Huang, Joshua H. Carpenter, Chang-Zhi Li, Jun-Sheng Yu, Harald Ade, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2016, 28, 967. Link

 84. "Enhanced Efficiency and Stability of Inverted Perovskite Solar Cells Using Highly Crystalline SnO2 Nanocrystals as the Robust Electron-Transporting Layer", Zonglong Zhu, Yang Bai, Xiao Liu, Chu-Chen Chueh, Shihe Yang, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2016, 28, 6478. Link

 85. "A Low-Temperature, Solution-Processable, Cu-Doped Nickel Oxide Hole-Transporting Layer via the Combustion Method for High-Performance Thin-Film Perovskite Solar Cells", Jae Woong Jung, Chu-Chen Chueh, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2015, 27, 7874. Link

 86. "High-Performance and Environmentally Stable Planar Heterojunction Perovskite Solar Cells Based on a Solution-Processed Copper-Doped Nickel Oxide Hole Transporting Layer", Jong H. Kim, Po-Wei Liang, Spencer T. Williams, Namchul Cho, Chu-Chen Chueh, Micah S. Glaz, David S. Ginger, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2015, 27, 695. Link

 87. "Fluoro-Substituted n-Type Conjugated Polymer for Additive-Free All-Polymer Bulk Heterojunction Solar Cells with Efficiency of 6.71%", Jae Woong Jung, Jea Woong Jo, Chu-Chen Chueh, Feng Liu, Won Ho Jo, Thomas P. Russell, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2015, 7, 3310. Link

 88. "Ag-Incorporated Organic-Inorganic Perovskite Films and Planar Heterojunction Solar Cells", Qi Chen, Lei Chen, Fengye Ye, Ting Zhao, Feng Tang, Adharsh Rajagopal, Zheng Jiang, Shenlong Jiang, Alex K.-Y. Jen, Yi Xie, Jinhua Cai, Liwei Chen, Nano Lett., 2017, 17, 3231. Link

 89. “Hexaazatrinaphthylene Derivatives: Efficient Electron-Transporting Materials with Tunable Energy Levels for Inverted Perovskite Solar Cells”, Dongbing Zhao, Zonglong Zhu, Ming-Yu Kuo, Chu-Chen Chueh, Alex K.-Y. Jen, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 1. Link

Review

Review Articles

 1. "Prospects and Challenges for Perovskite-Organic Tandem Solar Cells", Shengfan Wu, Ming Liu, Alex K.-Y. Jen, Joule, 2023, 7, 484-502. Link

 2. “Current State and Future Perspectives of Printable Organic and Perovskite Solar Cells.” Fengzhu Li, Francis R. Lin, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater. 2023, 2307161. Link

 3. “New Nanophotonics Approaches for Enhancing the Efficiency and Stability of Perovskite Solar Cells.” Pengfei Cheng, Yidan An, Alex K.-Y. Jen, Dangyuan Lei. Adv. Mater. 2023, 2309459. Link

 4. "Perovskite Solar Cell Developments, Whatʼs Next?", Qiang Fu, Alex K.-Y. Jen, Next Energy, 2023, 1. Link

 5. "Advances and Challenges in Understanding the Microscopic Structure–Property–Performance Relationship in Perovskite Solar Cells", Yuanyuan Zhou, Laura M. Herz, Alex K.-Y. Jen, Michael Saliba, Nat. Energy, 2022, 7, 794. Link

 6. "Renewed Prospects for Organic Photovoltaics", Guichuan Zhang, Francis R. Lin, Feng Qi, Thomas Heumüller, Andreas Distler, Hans-Joachim Egelhaaf, Ning Li, Philip C. Y. Chow, Christoph J. Brabec, Alex K.-Y. Jen, Hin-Lap Yip, Chem. Rev., 2022, 122, 14180. Link

 7. "Interface Engineering in Solution-Processed Thin-Film Solar Cells", Fengzhu Li, Alex K.-Y. Jen, Acc. Mater. Res., 2022. Link

 8. "Development and Challenges of Metal Halide Perovskite Solar Modules", Yuanhang Cheng, Yong Peng, Alex K.-Y. Jen, Hin-Lap Yip, Sol. RRL, 2022, 6, 2100545. Link

 9. "Bridging Structural Inhomogeneity to Functionality: Pair Distribution Function Methods for Functional Materials Development", He Zhu, Yalan Huang, Jincan Ren, Binghao Zhang, Yubin Ke, Alex K.-Y. Jen, Qiang Zhang, Xun-Li Wang, Qi Liu, Adv. Sci., 2021, 8, 31. Link

 10. "Designs from Single Junctions, Heterojunctions to Multijunctions for High-Performance Perovskite Solar Cells", Xin Wu, Bo Li, Zonglong Zhu, Chu-Chen Chueh, Alex. K.-Y. Jen, Chem. Soc. Rev., 2021, 50, 13090-13128. Link

 11. "Technical Challenges and Perspectives for the Commercialization of Solution-Processable Solar Cells", Hongtao Liu, Ming-Hsuan Yu, Chia-Chen Lee, Xinyu Yu, Yibin Li, Zonglong Zhu, Chu-Chen Chueh, Zhong'an Li, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater. Technol., 2021, 6, 43. Link

 12. "Organic Semiconductors at the University of Washington: Advancements in Materials Design and Synthesis and toward Industrial Scale Production", Yunping Huang, Delwin L. Elder, Alvin L. Kwiram, Samson A. Jenekhe, Alex K. Y. Jen, Larry R. Dalton, Christine K. Luscombe, Adv. Mater., 2021, 33, 23. Link

 13. "Two-Dimensional Perovskites for Photovoltaics", W. Fu, H. Chen, A.K.-Y. Jen, Mater. Today Nano, 2021, 14, 15. Link

 14. "Selenium-Containing Organic Photovoltaic Materials", Baobing Fan, Francis Lin, Xin Wu, Zonglong Zhu, Alex K.-Y. Jen, Accounts Chem. Res., 2021, 54, 3906-3916. Link

 15. "High-Performance Organic Second- and Third-Order Nonlinear Optical Materials for Ultrafast Information Processing", Jieyun Wu, Zhong’an Li, Jingdong Luo, Alex K.-Y. Jen, J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 15009-15026. Link

 16. "Recent Advances in Molecular Design of Functional Conjugated Polymers for High-Performance Polymer Solar Cells", Zhong’an Li, Chu-Chen Chueh, Alex K.-Y. Jen, Prog. Polym. Sci., 2019, 99, 59. Link

 17. "Non-Fullerene Acceptors for Organic Solar Cells", Cenqi Yan, Stephen Barlow, Zhaohui Wang, He Yan, Alex K.-Y. Jen, Seth R. Marder, Xiaowei Zhan, Nat. Rev. Mater., 2018, 3, 19. Link

 18. "Toward Perovskite Solar Cell Commercialization: A Perspective and Research Roadmap Based on Interfacial Engineering", Adharsh Rajagopal, Kai Yao, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2018, 30, 45. Link

 19. "Recent Progress and Perspective in Solution-Processed Interfacial Materials for Efficient and Stable Polymer and Organometal Perovskite Solar Cells", Chu-Chen Chueh, Chang-Zhi Li, Alex K.-Y. Jen, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 1160-1189. Link

 20. "Rational Design of Advanced Thermoelectric Materials", Jihui Yang, Hin-Lap Yip, Alex K.-Y. Jen, Adv. Energy Mater., 2013, 3, 549-565. Link

 21. "Solvent-Vapor Annealing-Induced Growth, Alignment, and Patterning of Pi-Conjugated Supramolecular Nanowires", Hin-Lap Yip, Hong Ma, Yanqing Tian, Orb Acton, Neil M. Tucker, Alex K-Y. Jen, J. Mater. Res., 2011, 26, 311-321. Link

 22. "Tailored Organic Electro-Optic Materials and Their Hybrid Systems for Device Applications", Jingdong Luo, Su Huang, Zhengwei Shi, Brent M. Polishak, Xing-Hua Zhou, and Alex K−Y. Jen, Chem. Mat., 2011, 23, 544-553. Link

 23. "Systematic Nanoengineering of Soft Matter Organic Electro-Optic Materials", Larry R. Dalton, Stephanie J. Benight, Lewis E. Johnson, Daniel B Knorr, Jr., Ilya Kosilkin, Bruce E. Eichinger, Bruce H. Robinson, Alex K.-Y. Jen, René M. Overney, Chem. Mat., 2011, 23, 430-445. Link

 24. "A Review on the Development of the Inverted Polymer Solar Cell Architecture", Steven K. Hau, Hin-Lap Yip, Alex K.-Y. Jen, Polym. Rev., 2010, 50, 474-510. Link

 25. "Interface-Tailored and Nanoengineered Polymeric Materials for (Opto)Electronic Devices", Hong Ma, Michelle S Liu, Alex K-Y Jen, Polym. Int., 2009, 58, 594-619. Link

 26. "Electro-Optic (E-O) Molecular Glasses", Sei-Hum Jang, Alex K-Y. Jen, Chem.-Asian J., 2008, 4, 20-31. Link

 27. "Crosslinkable Hole-Transporting Materials for Solution Processed Polymer Light-Emitting Diodes", Fei Huang, Yen-Ju Cheng, Yong Zhang, Michelle S. Liu, Alex K.-Y. Jen, J. Mater. Chem., 2008, 18, 4495-4509. Link

 28. "Assembly of Nanomaterials Through Highly Ordered Self-Assembled Monolayers and Peptide-Organic Hybrid Conjugates as Templates", Hong Ma, Melvin T. Zin, M. Hadi Zareie, Mun-Sik Kang, Seok-Ho Kang, Kyoung-Soo Kim, Bryan W. Reed, Candan Tamerler Behar, Mehmet Sarikaya, Alex K.-Y. Jen, J. Nanosci. Nanotechnol., 2007, 7, 2549-2566. Link

 29. "Material and Interface Engineering for Highly Efficient Polymer Light Emitting Diodes", Michelle S. Liu, Yu‐Hua Niu, Jingdong Luo, Baoquan Chen, Tae‐Dong Kim, Julie Bardecker, Alex K.‐Y. Jen, Polym. Rev., 2007, 46, 7-26. Link

2024

 1. “Redox mediator-stabilized wide-bandgap perovskites for monolithic perovskite-organic tandem solar cells.” Shengfan Wu, Yichao Yan, Jun Yin, Kui Jiang, Fengzhu Li, Zixin Zeng, Sai-Wing Tsang, Alex K.-Y. Jen. Nat. Energy, 2024, Published. Link

 2. “Mask-inspired moisture-transmitting and durable thermochromic perovskite smart windows.” Sai Liu, Yang Li, Ying Wang, Yuwei Du, Kin Man Yu, Hin-Lap Yip, Alex K.-Y. Jen, Baoling Huang, Chi Yan Tso. Nat. Commun. 2024, 15, 876. Link

 3. “Kinetics Controlled Perovskite Crystallization for High Performance Solar Cells.” Jinghao Ge,  Ran Chen,  Yabin Ma,  Yunfan Wang,  Yingjie Hu,  Lu Zhang,  Fengzhu Li,  Xiaokang Ma,  Sai-Wing Tsang,  Jiaxue You,  Alex K.-Y. Jen,  Shengzhong Frank Liu. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202319282. Link

 4. “New Nanophotonics Approaches for Enhancing the Efficiency and Stability of Perovskite Solar Cells.” Pengfei Cheng,  Yidan An,  Alex K.-Y. Jen,  Dangyuan Lei. Adv. Mater. 2024, 2309459. Link

 5. “Au Nanocluster Assisted Microstructural Reconstruction for Buried Interface Healing for Enhanced Perovskite Solar Cell Performance.” Kun Li,  Lu Zhang,  Yabin Ma,  Yajun Gao,  Xiaolong Feng,  Qiang Li,  Li Shang,  Ningyi Yuan,  Jianning Ding,  Alex K.-Y. Jen,  Jiaxue You,  Shengzhong (Frank) Liu. Adv. Mater. 2024, 36, 2310651. Link

 6. “Durable Organic Photovoltaics Enabled by a Morphology-Stabilizing Hole-Selective Self-Assembled Monolayer.” Yiwen Wang,  Wenlin Jiang,  Shi-Chun Liu,  Chieh-Ting Lin,  Baobing Fan,  Yanxun Li,  Huanhuan Gao,  Ming Liu,  Francis R. Lin,  Alex K.-Y. Jen. Adv. Energy Mater. 2024, 14, 2303354. Link

 7. “Defect‐Passivating and Stable Benzothiophene‐Based Self‐Assembled Monolayer for High‐Performance Inverted Perovskite Solar Cells.” Ming Liu, Mingliang Li, Yanxun Li, Yidan An, Zefan Yao, Baobing Fan, Feng Qi, Kaikai Liu, Hin‐Lap Yip, Francis R Lin, Alex K.-Y. Jen. Adv. Energy Mater. 2024, 2303742. Link

 8. “Molecularly Engineered Self-Assembled Monolayers as Effective Hole-Selective Layers for Organic Solar Cells.” Mingliang Li, Zhenzhu Li, Huiting Fu, Runze Yu, Wenlin Jiang, Feng Qi, Francis R Lin, Gang Chen, Aron Walsh, Alex K.-Y. Jen. ACS Appl. Energy Mater. 2024, 7, 3, 1306–1312. Link

 9. “A Hole-Selective Self-Assembled Monolayer for Both Efficient Perovskite and Organic Solar Cells.” Mingliang Li, Zhenzhu Li, Ming Liu, Huiting Fu, Feng Qi, Francis R Lin, Aron Walsh, Alex K.-Y. Jen. Langmuir. 2024Link

 10. “Molecular Engineering of N-heteroaromatic Organic Cathode for High-Voltage and Highly Stable Zinc Batteries.” Yichao Yan,  Pei Li,  Yiqiao Wang,  Leyu Bi,  Ting Wai Lau,  Mulin Miao,  Shuo Yang,  Qi Xiong,  Francis R Lin,  Hin-Lap Yip,  Jun Yin,  Chunyi Zhi,  Alex K.-Y. Jen.  Adv. Funct. Mater. 2024, 2312332. Link

 11. “Simple and Low‐Cost Vanadyl Oxalate as Hole Transporting Layer Enables Efficient Organic Solar Cells.” Mengdi Li, Yuefeng Zhang, Dongdong Xia, Jie Fang, Qian Xie, Yanxun Li, Chaowei Zhao, Chengyi Xiao, Shengyong You, Jicai Zhang, Lang Jiang, Alex K.-Y. Jen, Weiwei Li. Adv. Funct. Mater. 2024, 34, 2309244. Link

 12. “Biaxially Conjugated Materials for Organic Solar Cells.” Baobing Fan, Huanhuan Gao, Alex K.-Y. Jen. ACS Nano. 2024, 18, 1, 136–154. Link

 13. “Overcoming C60-Induced Nonradiative Recombination via Interfacial Embedding of BiOBr Flakes in Inverted Perovskite Solar Cells.” Hua Zhang, Fanglin Wang, Bingxin Li, Man Sun, Kang Li, Huan Wang, Alex K.-Y. Jen. ACS Energy Lett. 2024, 9, 1, 176–185. Link

 14. “Hole-selective Contact with Molecularly Tailorable Reactivity for Passivating High-performing Inverted Perovskite Solar Cells.” Wenlin Jiang, Yingjie Hu, Fengzhu Li, Francis R Lin, Alex K.-Y. Jen. CCS Chem. 2024, Published. Link

 15. “Recent Progress on Oligomeric Non-Fullerene Acceptors for Efficient and Stable Organic Solar Cells.” Feng Qi, Yanxun Li, Francis R Lin, Alex K.-Y. Jen. Chemsuschem. 2024, Feb:e202301559. Link

 16. “The Potential Game‐Changer: A Concept‐to‐Proof Study on D: A Heterojunction‐Free Organic Photovoltaics.” Lijian Zuo, Sae Byeok Jo, Xueliang Shi, Francis Lin, Alex K.-Y. Jen. Chin. J. Chem. 2024, 42, 252-258. Link

2024
2023

2023

 1. "Hydrogen-Bond-Bridged Intermediate for Perovskite Solar Cells with Enhanced Efficiency and Stability", Fengzhu Li, Xiang Deng, Zhangsheng Shi, Shengfan Wu, Zixin Zeng, Deng Wang, Yang Li, Feng Qi, Zhuomin Zhang, Zhengbao Yang, Sei-Hum Jang, Francis R. Lin, Sai‐Wing Tsang, Xian-Kai Chen, Alex K.-Y. Jen, Nat. Photonics., 2023, 17, 478-484. Link

 2. "Active Self-Assembly of Piezoelectric Biomolecular Films Via Synergistic Nanoconfinement and in-Situ Poling", Zhuomin Zhang, Xuemu Li, Zehua Peng, Xiaodong Yan, Shiyuan Liu, Ying Hong, Yao Shan, Xiaote Xu, Lihan Jin, Bingren Liu, Xinyu Zhang, Yu Chai, Shujun Zhang, Alex K.-Y. Jen, Zhengbao Yang, Nat. Commun., 2023, 14, 4094. Link

 3. "Prospects and Challenges for Perovskite-Organic Tandem Solar Cells", Shengfan Wu, Ming Liu, Alex K.-Y. Jen, Joule, 2023, 7, 484-502. Link

 4. "18.2%-Efficient Ternary All-Polymer Organic Solar Cells with Improved Stability Enabled by a Chlorinated Guest Polymer Acceptor", Rui Sun, Tao Wang, Qunping Fan, Mingjian Wu, Xinrong Yang, Xiaohei Wu, Yue Yu, Xinxin Xia, Fengzhe Cui, Ji Wan, Xinhui Lu, Xiaotao Hao, Alex K.-Y. Jen, Erdmann Spiecker, Jie Min, Joule, 2023, 7, 221-237. Link

 5. "Deciphering the Roles of Ma-Based Volatile Additives for Alpha-Fapbi(3) to Enable Efficient Inverted Perovskite Solar Cells", L. Bi, Q. Fu, Z. Zeng, Y. Wang, F. R. Lin, Y. Cheng, H. L. Yip, S. W. Tsang, Alex K.-Y. Jen, J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 5920-5929. Link

 6. "Correlation of Local Isomerization Induced Lateral and Terminal Torsions with Performance and Stability of Organic Photovoltaics", B. Fan, W. Gao, R. Zhang, W. Kaminsky, F. R. Lin, X. Xia, Q. Fan, Y. Li, Y. An, Y. Wu, M. Liu, X. Lu, W. J. Li, H. L. Yip, F. Gao, Alex K.-Y. Jen, J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 5909-5919. Link

 7. “Correlation of Broad Absorption Band with Small Singlet‐Triplet Energy Gap in Organic Photovoltaics.” Baobing Fan, Wei Gao, Rui Zhang, Werner Kaminsky, Lingxiao Tang, Francis R Lin, Yiwen Wang, Qunping Fan, Wei Ma, Feng Gao, Alex K-Y Jen. Angew. Chem. Int. Engl. 2023, 62, e202311559. Link

 8. "Dimer Acceptor Adopting a Flexible Linker for Efficient and Durable Organic Solar Cells", F. Qi, Y. Li, R. Zhang, F. R. Lin, K. Liu, Q. Fan, Alex K.-Y. Jen, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 2023, e202303066. Link

 9. “Current State and Future Perspectives of Printable Organic and Perovskite Solar Cells.” Fengzhu Li, Francis R. Lin, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater. 2023, 2307161. Link

 10. “New Nanophotonics Approaches for Enhancing the Efficiency and Stability of Perovskite Solar Cells.” Pengfei Cheng, Yidan An, Alex K.-Y. Jen, Dangyuan Lei. Adv. Mater. 2023, 2309459. Link

 11. “Optimizing The Buried Interface in Flexible Perovskite Solar Cells to Achieve Over 24% Efficiency and Long‐Term Stability.” Ruoyao Xu, Fang Pan, Jinyu Chen, Jingrui Li, Yingguo Yang, Yulu Sun, Xinyi Zhu, Peizhou Li, Xiangrong Cao, Jun Xi, Jie Xu, Fang Yuan, Jinfei Dai, Chuantian Zuo, Liming Ding, Hua Dong, Alex K‐Y Jen, Zhaoxin Wu. Adv. Mater. 2023, 2308039. Link

 12. “Unlocking the Ambient Temperature Effect on FA‐based Perovskites Crystallization by In‐situ Optical Method.” Yunfan Wang, Zixin Zeng, Yuxuan Zhang, Zhuoqiong Zhang, Leyu Bi, Aoxi He, Yuanhang Cheng, Alex K‐Y Jen, Johnny C Ho, Sai‐Wing Tsang.  Adv. Mater. 2023, 2307635. Link

 13. "Understanding Microstructural Development of Perovskite Crystallization for High Performance Solar Cells", Yabin Ma, Xinyi Du, Ran Chen, Lu Zhang, Zhongwei An, Alex K.-Y. Jen, Jiaxue You, Shengzhong Liu, Adv. Mater., 2023, 2306947. Link

 14. "Target Therapy for Buried Interface Enables Stable Perovskite Solar Cells with 25.05% Efficiency", Xiaofei Ji, Leyu Bi, Qiang Fu, Bolin Li, Junwei Wang, Sang Young Jeong, Kui Feng, Suxiang Ma, Qiaogan Liao, Francis R. Lin, Han Young Woo, Linfeng Lu, Alex K.-Y. Jen, Xugang Guo, Adv. Mater., 2023, 2303665. Link

 15. "Optimizing Crystallization in Wide-Bandgap Mixed Halide Perovskites for High-Efficiency Solar Cells", Yidan An, Nan Zhang, Zixin Zeng, Yating Cai, Wenlin Jiang, Feng Qi, Lingyi Ke, Francis R. Lin, Sai-Wing Tsang, Tingting Shi, Alex K.-Y. Jen, Hin-Lap Yip, Adv. Mater.2023, 2306568. Link

 16. "Push-Pull Heptamethines near the Cyanine Limit Exhibiting Large Quadratic Electro-Optic Effect", Weilong Chen, Taili Liu, Jie Zou, Di Zhang, Man Kit Tse, Sai-Wing Tsang, Jingdong Luo, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2023, 2306089. Link

 17. "Understanding the Role of Removable Solid Additives: Selective Interaction Contributes to Vertical Component Distributions", Baobing Fan, Wenkai Zhong, Wei Gao, Huiting Fu, Francis R. Lin, Reese W.-Y. Wong, Ming Liu, Chenhui Zhu, Cheng Wang, Hin-Lap Yip, Feng Liu, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2023, 2302861. Link

 18. "Compact Hole-Selective Self-Assembled Monolayers Enabled by Disassembling Micelles in Solution for Efficient Perovskite Solar Cells", Ming Liu, Leyu Bi, Wenlin Jiang, Zixin Zeng, Sai-Wing Tsang, Francis R. Lin, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2023, 2304415. Link

 19. "Buried-Interface Engineering of Conformal 2D/3D Perovskite Heterojunction for Efficient Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells on Industrially Textured Silicon", Fu Zhang, Binbin Tu, Shaofei Yang, Ke Fan, Zhiliang Liu, Zhijun Xiong, Jie Zhang, Wei Li, Haitao Huang, Cao Yu, Kai Yao, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2023, 2303139. Link

 20. "Strain Regulation Via Pseudo Halide-Based Ionic Liquid toward Efficient and Stable Α-Fapbi3 Inverted Perovskite Solar Cells", Xiaofen Jiang, Xue Wang, Xin Wu, Shoufeng Zhang, Baoze Liu, Dong Zhang, Bo Li, Peng Xiao, Fang Xu, Haipeng Lu, Tao Chen, Alex K.-Y. Jen, Shangfeng Yang, Zonglong Zhu, Adv. Energy Mater., 2023, 13, 2300700. Link

 21. "Perovskite Smart Windows: The Light Manipulator in Energy-Efficient Buildings", Sai Liu, Yuwei Du, Rui Zhang, Huanfeng He, Aiqiang Pan, Tsz Chung Ho, Yihao Zhu, Yang Li, Hin-Lap Yip, Alex K.-Y. Jen, Chi Yan Tso, Adv. Mater., 2023, 2306423. Link

 22. "All‐Inorganic Perovskite‐Based Monolithic Perovskite/Organic Tandem Solar Cells with 23.21% Efficiency by Dual‐Interface Engineering", Shuang‐Qiao Sun, Xiuwen Xu, Qi Sun, Qin Yao, Yating Cai, Xin‐Yi Li, Yan‐Lin Xu, Wei He, Min Zhu, Xuan Lv, Francis R. Lin, Alex K.-Y. Jen, Tingting Shi, Hin‐Lap Yip, Man‐Keung Fung, Yue‐Min Xie, Adv. Energy Mater., 2023, 13. Link

 23. "Perovskite Solar Cell Developments, Whatʼs Next?", Qiang Fu, Alex K.-Y. Jen, Next Energy, 2023, 1. Link

 24. "Approaching 19% Efficiency and Stable Binary Polymer Solar Cells Enabled by a Solidification Strategy of Solvent Additive", Manjun Xiao, Longfei Liu, Yongdie Meng, Baobing Fan, Wenyan Su, Conggui Jin, Luocheng Liao, Fan Yi, Chao Xu, Rui Zhang, Alex K.-Y. Jen, Wei Ma, Qunping Fan, Sci China Chem., 2023Link

 25. “Molecular‐Level Insight into Impact of Additives on Film Formation and Molecular Packing in Y6‐based Organic Solar Cells.” Le Mei, Xinxin Xia, Rui Sun, Yuyu Pan, Jie Min, Xinhui Lu, Alex K.-Y. Jen, Xian-Kai Chen. Small, 2023, 2305977. Link

 26. “Improving the Stability of Organic Solar Cells: From Materials to Devices.” Yanxun Li, Kai-Kai Liu, Francis R. Lin, Alex K.-Y. Jen. Sol. RRL, 2023, 7: 2300531. Link

 27. "Modulating the Self‐Assembly of Coplanar D–Π–D Hole‐Transporting Materials Via Alkyl Chain Engineering for Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells", Ruixi Luo, Xin Zhao, Ning Cai, Jiehao Zhao, Tiejun Wang, Yonggang Min, Alex K.-Y. Jen, Sol. RRL, 2023Link

 28. “NIR-absorbing polymer acceptor for efficient all-polymer solar cells with a record-high photocurrent of 26.5 mA cm-2.” Qunping Fan, Huiting Fu, Hairui Bai, Rui Zhang, Kexin Huang, Qingdong Zheng, Wei Ma, Alex K.-Y. Jen. DeCarbon, 2023, 100024. Link

 29. "Highly Efficient Flexible Perovskite Solar Cells through Pentylammonium Acetate Modification with Certified Efficiency of 23.35%", D. Gao, B. Li, Z. Li, X. Wu, S. Zhang, D. Zhao, X. Jiang, C. Zhang, Y. Wang, Z. Li, N. Li, S. Xiao, W. C. H. Choy, Alex K.-Y. Jen, S. Yang, Z. Zhu, Adv. Mater., 2023, 35, e2206387. Link

 30. "Dual Sub‐Cells Modification Enables High‐Efficiency N–I–P Type Monolithic Perovskite/Organic Tandem Solar Cells", Qin Yao, Yue‐Min Xie, Yingzhi Zhou, Qifan Xue, Xin Xu, Yujia Gao, Tianqi Niu, Linghao Chu, Zhisheng Zhou, Francis R. Lin, Alex K.-Y. Jen, Tingting Shi, Hin‐Lap Yip, Yong Cao, Adv. Funct. Mater., 2023Link

 31. "Manipulating Crystallographic Orientation Via Cross-Linkable Ligand for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells", S. Wu, J. Zhang, M. Qin, F. Li, X. Deng, X. Lu, W. J. Li, Alex K.-Y. Jen, Small, 2023Link

 32. "Self-Assembled Monolayers as Emerging Hole-Selective Layers Enable High-Performance Thin-Film Solar Cells", M. Li, Y. Xie, F. R. Lin, Z. Li, S. Yang, Alex K.-Y. Jen, Innovation (Camb), 2023, 4, 100369. Link

 33. “Introducing thiazole units into small-molecule acceptors for efficient non-fullerene organic solar cells.” Junhao Zeng, Conggui Jin, Lin Shao, Chunxiang Li, Renlong Li, Baobing Fan, Alex K.-Y. Jen, Liangbing Xiong, Shaoan Zhang, Yang Lv, Tao Jia, Manjun Xiao, Ruihao Xie. . Dyes Pigm. 2023, 220, 111770. Link

2022

 1. “Suppressed Recombination Loss in Organic Photovoltaics Adopting a Planar–Mixed Heterojunction Architecture”, Kui Jiang, Jie Zhang, Cheng Zhong, Francis R. Lin, Feng Qi, Qian Li, Zhengxing Peng, Werner Kaminsky, Sei-Hum Jang, Jianwei Yu, Xiang Deng, Huawei Hu, Dong Shen, Feng Gao, Harald Ade, Min Xiao, Chunfeng Zhang, Alex K.-Y. Jen, Nat. Energy, 2022Link

 2. "Advances and Challenges in Understanding the Microscopic Structure–Property–Performance Relationship in Perovskite Solar Cells", Yuanyuan Zhou, Laura M. Herz, Alex K.-Y. Jen, Michael Saliba, Nat. Energy, 2022, 7, 794. Link

 3. "Importance of Structural Hinderance in Performance–Stability Equilibrium of Organic Photovoltaics", Baobing Fan, Wei Gao, Xuanhao Wu, Xinxin Xia, Yue Wu, Francis R. Lin, Qunping Fan, Xinhui Lu, Wen Jung Li, Wei Ma, Alex K.-Y. Jen, Nature Commun., 2022, 13, 5946. Link

 4. "Renewed Prospects for Organic Photovoltaics", Guichuan Zhang, Francis R. Lin, Feng Qi, Thomas Heumüller, Andreas Distler, Hans-Joachim Egelhaaf, Ning Li, Philip C. Y. Chow, Christoph J. Brabec, Alex K.-Y. Jen, Hin-Lap Yip, Chem. Rev., 2022, 122, 14180. Link

 5. "Dilution Effect for Highly Efficient Multiple-Component Organic Solar Cells", Lijian Zuo, Sae Byeok Jo, Yaokai Li, Yuhuan Meng, Ryan J. Stoddard, Yun Liu, Francis Lin, Xueliang Shi, Feng Liu, Hugh W. Hillhouse, David S. Ginger, Hongzheng Chen, Alex K.-Y. Jen, Nat. Nanotechnol., 2022, 17, 53. Link

 6. "Pi-Expanded Carbazoles as Hole-Selective Self-Assembled Monolayers for High-Performance Perovskite Solar Cells", Wenlin Jiang, Fengzhu Li, Mingliang Li, Feng Qi, Francis R. Lin, Alex K.-Y. Jen, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, DOI: 10.1002/anie.202213560. Link

 7. "Co-Assembled Monolayers as Hole-Selective Contact for High-Performance Inverted Perovskite Solar Cells with Optimized Recombination Loss and Long-Term Stability", Xiang Deng, Feng Qi, Fengzhu Li, Shengfan Wu, Francis R. Lin, Zhuomin Zhang, Zhiqiang Guan, Zhengbao Yang, Chun-Sing Lee, Alex K.-Y. Jen, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202203088. Link 

 8. "Intramolecular Chloro–Sulfur Interaction and Asymmetric Side-Chain Isomerization to Balance Crystallinity and Miscibility in All-Small-Molecule Solar Cells", Wei Gao, Mengyun Jiang, Ziang Wu, Baobing Fan, Wenlin Jiang, Ning Cai, Hua Xie, Francis R. Lin, Jingdong Luo, Qiaoshi An, Han Young Woo, Alex K.-Y. Jen, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202205168. Link

 9. "The Crystalline Behavior and Device Function of Nonfullerene Acceptors in Organic Solar Cells", Jinqiu Xu, Francis Lin, Lei Zhu, Ming Zhang, Tianyu Hao, Guanqing Zhou, Ke Gao, Yecheng Zou, Gang Wei, Yuanping Yi, Alex K.-Y. Jen, Yongming Zhang, Feng Liu, Adv. Energy Mater., 2022, 12, 2201338. Link

 10. "A Top-Down Strategy to Engineer Active layer Morphology for Highly Efficient and Stable All-Polymer Solar Cells", Huiting Fu, Zhengxing Peng, Qunping Fan, Francis R. Lin, Feng Qi, Yixin Ran, Ziang Wu, Baobing Fan, Kui Jiang, Han Young Woo, Guanghao Lu, Harald Ade, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2022, 34, 2202608. Link

 11. "Achieving 19% Power Conversion Efficiency in Planar-Mixed Heterojunction Organic Solar Cells Using a Pseudosymmetric Electron Acceptor", Wei Gao, Feng Qi, Zhengxing Peng, Francis R. Lin, Kui Jiang, Cheng Zhong, Werner Kaminsky, Zhiqiang Guan, Chun-Sing Lee, Tobin J. Marks, Harald Ade, Alex K.-Y. Jen, Adv. Mater., 2022, 34, 2202089. Link

 12. "The Molecular Ordering and Double-Channel Carrier Generation of Nonfullerene Photovoltaics within Multi-Length-Scale Morphology", Jinqiu Xu, Sae Byeok Jo, Xiankai Chen, Guanqing Zhou, Ming Zhang, Xueliang Shi, Francis Lin, Lei Zhu, Tianyu Hao, Ke Gao, Yecheng Zou, Xuan Su, Wei Feng, Alex K.-Y. Jen, Yongming Zhang, Feng Liu, Adv. Mater., 2022, 2108317. Link

 13. "Binary Microcrystal Additives Enabled Antisolvent‐Free Perovskite Solar Cells with High Efficiency and Stability", Deng Wang, Jiabang Chen, Peide Zhu, Ying Qiao, Hang Hu, Jie Zeng, Jiyao Zhang, Geping Qu, Yanggang Wang, Xingzhu Wang, Alex K.‐Y Jen, Baomin Xu, Adv. Energy Mater., 2022, 13. Link

 14. "Efficient and Stable Tin Perovskite Solar Cells by Pyridine-Functionalized Fullerene with Reduced Interfacial Energy Loss", Bo Li, Xin Wu, He Zhang, Shoufeng Zhang, Zhen Li, Danpeng Gao, Chunlei Zhang, Muqing Chen, Shuang Xiao, Alex K.-Y. Jen, Shangfeng Yang, Zonglong Zhu, Adv. Funct. Mater., 2022, 32, 2205870. Link

 15. "Boosting the Fill Factor through Sequential Deposition and Homo Hydrocarbon Solvent toward Efficient and Stable All‐Polymer Solar Cells", Yan Wang, Han Yu, Xin Wu, Dan Zhao, Shoufeng Zhang, Xinhui Zou, Bo Li, Danpeng Gao, Zhen Li, Xinxin Xia, Xiankai Chen, Xinhui Lu, He Yan, Chu‐Chen Chueh, Alex K.-Y. Jen, Zonglong Zhu, Adv. Energy Mater., 2022, 12. Link

 16. "Plasmonic Local Heating Induced Strain Modulation for Enhanced Efficiency and Stability of Perovskite Solar Cells", Fengzhu Li, Tsz Wing Lo, Xiang Deng, Siqi Li, Yulong Fan, Francis R. Lin, Yuanhang Cheng, Zonglong Zhu, Dangyuan Lei, Alex K. -Y. Jen, Adv. Energy Mater., 2022, 12, 2200186. Link

 17. "Sulfonated Graphene Aerogels Enable Safe-to-Use Flexible Perovskite Solar Modules", Zhen Li, Xin Wu, Bo Li, Shoufeng Zhang, Danpeng Gao, Yizhe Liu, Xintong Li, Ningbin Zhang, Xiaotian Hu, Chunyi Zhi, Alex K.-Y. Jen, Zonglong Zhu, Adv. Energy Mater, 2022, 12, 2103236. Link

 18. "Interfacial Engineering of Wide-Bandgap Perovskites for Efficient Perovskite/CZTSSe Tandem Solar Cells", Deng Wang, Hongling Guo, Xin Wu, Xiang Deng, Fengzhu Li, Zhen Li, Francis Lin, Zonglong Zhu, Yi Zhang, Baomin Xu, Alex K.-Y. Jen, Dangyuan Lei, Adv. Funct. Mater., 2022, 32, 2107359. Link

 19. "Homogeneous Grain Boundary Passivation in Wide-Bandgap Perovskite Films Enables Fabrication of Monolithic Perovskite/Organic Tandem Solar Cells with over 21% Efficiency", Yue-Min Xie, Qin Yao, Zixin Zeng, Qifan Xue, Tianqi Niu, Ruoxi Xia, Yuanhang Cheng, Francis Lin, Sai-Wing Tsang, Alex K.-Y. Jen, Hin-Lap Yip, Yong Cao, Adv. Funct. Mater., 2022, 2112126. Link

 20. "A New Perspective to Develop Regiorandom Polymer Acceptors with High Active Layer Ductility, Excellent Device Stability, and High Efficiency Approaching 17%", Qunping Fan, Ruijie Ma, Wenyan Su, Qinglian Zhu, Zhenghui Luo, Kai Chen, Yabing Tang, Francis R. Lin, Yuxiang Li, He Yan, Chuluo Yang, Alex K.‐Y Jen, Wei Ma, Carbon Energy, 2022, 5. Link

 21. "Self-Assembled Monolayer Enabling Improved Buried Interfaces in Blade-Coated Perovskite Solar Cells for High Efficiency and Stability", Zeng Jie, Bi Leyu, Cheng Yuanhang, Xu Baomin, Jen Alex K.-Y, Nano Research Energy, 2022, 1, e9120004. Link

 22. "Selenium: A Unique Member in the Chalcogen Family for Conjugated Materials Used in Perovskite and Organic Solar Cells", Feng Qi, Francis R. Lin, Alex K.-Y. Jen, Solar RRL, 2022, 6, 2200156. Link

 23. ​"A New Perspective to Develop Regiorandom Polymer Acceptors with High Active Layer Ductility, Excellent Device Stability, and High Efficiency Approaching 17%", Qunping Fan, Ruijie Ma, Wenyan Su, Qinglian Zhu, Zhenghui Luo, Kai Chen, Yabing Tang, Francis R. Lin, Yuxiang Li, He Yan, Chuluo Yang, Alex K.-Y. Jen, Wei Ma, Carbon Energy, 2022, n/a. Link

 24. "Highly Efficient and Stable Perovskite Solar Cells Enabled by Low-Dimensional Perovskitoids", Jinbo Chen, Yingguo Yang, Hua Dong, Jingrui Li, Xinyi Zhu, Jie Xu, Fang Pan, Fang Yuan, Jinfei Dai, Bo Jiao, Xun Hou, Alex K.-Y. Jen, Zhaoxin Wu, Sci. Adv, 2022, 8, eabk2722. Link

 25. "Interface Engineering in Solution-Processed Thin-Film Solar Cells", Fengzhu Li, Alex K.-Y. Jen, Acc. Mater. Res.,  2022. Link

 26. "Vinylene-Inserted Asymmetric Polymer Acceptor with Absorption Approaching 1000 Nm for Versatile Applications in All-Polymer Solar Cells and Photomultiplication-Type Polymeric Photodetectors", Qunping Fan, Huiting Fu, Ming Liu, Jiyeon Oh, Xiaoling Ma, Francis R. Lin, Changduk Yang, Fujun Zhang, Alex K. -Y. Jen, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2022, 14, 26970-26977. Link 

 27. "Side-Chain Substituents on Benzotriazole-Based Polymer Acceptors Affecting the Performance of All-Polymer Solar Cells", Huiting Fu, Yuxiang Li, Ziang Wu, Francis R. Lin, Han Young Woo, Alex K. -Y. Jen, Macromol. Rapid Commun., 2022, 2200062. Link

 28. "A Radically Different Path to High-Performance Sn Perovskite Solar Cells", Alex K. -Y. Jen, Sci. China Chem., 2022, 65, 829-830. Link

 29. "Efficient and Stable Cs2agbibr6 Double Perovskite Solar Cells through in-Situ Surface Modulation", Bo Li, Xin Wu, Shoufeng Zhang, Zhen Li, Danpeng Gao, Xiankai Chen, Shuang Xiao, Chu-Chen Chueh, Alex K. -Y. Jen, Zonglong Zhu, Chem. Eng. J., 2022, 446, 137144. Link

 30. "Non-Fullerene Acceptor Doped Block Copolymer for Efficient and Stable Organic Solar Cells", Yue Wu, Qunping Fan, Baobing Fan, Feng Qi, Ziang Wu, Francis R. Lin, Yang Li, Chun-Sing Lee, Han Young Woo, Hin-Lap Yip, Alex K. -Y. Jen, ACS Energy Letters, 2022, 7,7, 2196-2202. Link

 31. "Harvesting the Triplet Excitons of Quasi-Two-Dimensional Perovskite toward Highly Efficient White Light-Emitting Diodes", Yue Yu, Chenjing Zhao, Lin Ma, Lihe Yan, Bo Jiao, Jingrui Li, Jun Xi, Jinhai Si, Yuren Li, Yanmin Xu, Hua Dong, Jinfei Dai, Fang Yuan, Peichao Zhu, Alex K. -Y. Jen, Zhaoxin Wu, J. Phys. Chem. Lett., 2022, 13, 3674-3681. Link

 32. "Efficient, Stable, and Scalable Push–Pull Heptamethines for Electro-Optics", Di Zhang, Jie Zou, Weilong Chen, Shek-Man Yiu, Man-Kit Tse, Jingdong Luo, Alex K. -Y. Jen, Chem. Mater., 2022, 34, 3683-3693. Link

 33. "Tailoring Phase Purity in the 2D/3D Perovskite Heterostructures Using Lattice Mismatch", Min Xiong, Wenjun Zou, Ke Fan, Chaochao Qin, Sibo Li, Linfeng Fei, Jizhong Jiang, Haitao Huang, Liang Shen, Feng Gao, Alex K.-Y. Jen, Kai Yao, ACS Energy Lett., 2022, 7, 550. Link

 34. "Near-Infrared Absorbing Polymer Acceptors Enabled by Selenophene-Fused Core and Halogenated End-Group for Binary All-Polymer Solar Cells with Efficiency over 16%", Qunping Fan, Huiting Fu, Zhenghui Luo, Jiyeon Oh, Baobing Fan, Francis Lin, Changduk Yang, Alex K.-Y. Jen, Nano Energy, 2022, 92, 106718. Link

 35. "An Effective and Economical Encapsulation Method for Trapping Lead Leakage in Rigid and Flexible Perovskite Photovoltaics", Zhen Li, Xin Wu, Shengfan Wu, Danpeng Gao, Hua Dong, Fuzhi Huang, Xiaotian Hu, Alex K.-Y. Jen, Zonglong Zhu, Nano Energy, 2022, 93, 106853.